Privatumo politika

UAB „ZetaNetas“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau — Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisyk;es, kurios taikomos UAB „ZetaNetas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 304185407, buveinės adresu Maironio g. 3, LT-60146 Raseiniai, kontaktai asmens duomenų klausimais: info@zetanet.lt, tel. Nr. +37070044778.

Privatumo politika reglamentuoja UAB „ZetaNetas“ (toliau – Bendrovė) esminius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Bendrovė, tvarkydama duomenis, pripažįsta jų svarbą klientams ir kitiems asmenims, už kurių duomenų tvarkymą yra atsakinga (toliau – duomenų subjektai), ir siekia duomenis tvarkyti apdairiai, atsakingai ir rūpestingai, išsaugant visų duomenų subjektų privatumą.

Privatumo politika numato pagrindines taisykles, kuriomis vadovaudamasi Bendrovė renka ir tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, kokie duomenys ir kaip yra renkami bei tvarkomi, jų saugojimo tvarką ir laikotarpį, teikimo atvejus, duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimo užtikrinimo taisykles ir informacijos, susijusios su duomenų subjektų teisėmis bei kitais asmens duomenų tvarkymo klausimais, teikimą.

Bendrovė, vadovaudamasi šia privatumo politika laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, kurie reglamentuoja asmens duomenų apsaugą, bei kompetentingų institucijų nurodymų.

2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Bendrovės klientas             

tai juridinis asmuo, pasirašęs su Bendrove paslaugų teikimo sutartį, kuris naudojasi Bendrovės teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis.

Asmens duomenys 

bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir internet identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas 

bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų subjekto sutikimas 

bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu.

Srauto duomenys 

tai duomenys, kurie yra tvarkomi perduodant informaciją elektroninių ryšių tinklų ir / arba atliekant tokio perdavimo apskaitą. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis yra sukuriami duomenys, kurie gali parodyti informaciją apie vartotojus ir jų naudojamus įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę, duomenų kiekį, perdavimo protokolą, naudojamų įrenginių geografinę vietą, perduotų duomenų formatą ir kt. Šie ir kiti elektroninių ryšių paslaugas teikiant sukuriami duomenys yra tvarkomi pagal šias taisykles, jei jie suteikia galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti asmenį, tuomet jie yra laikomi asmens duomenimis.

Duomenų tvarkymas 

bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomiūs priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimai, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas 

fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara

veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir/arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU TVARKOME, RENKAME

Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir/ar užsakydami paslaugas Svetainėje, bendraujant ar sudarant paslaugų teikimo sutartį, įsigyjant prekes ar paslaugas, arba užsisakydami paslaugas kitu būdu.

Bendrovė apie duomenų subjektus renka šiuos duomenis, kurie yra būtini paslaugų teikimui:

Nurodyti jūsų duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Bendrovė tvarko anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ar administravimui, Bendrovės klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

Rinkdama ir tvarkydama duomenis Bendrovė siekia šių tikslų:

4. DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT SUDARYTI IR / AR VYKDYTI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ

Bendrovė, siekdama sudaryti ir / ar vykdyti paslaugų teikimo sutartį, tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

5. DUOMENŲ TVARKYMAS TEISĖTO INTERESO PAGRINDU

Siekdama patenkinti klientų lūkesčius, Bendrovė turi teisėtą interesą tvarkyti subjektų duomenis siekdama šių tikslų:

Duomenų subjektas turi teisę bet kada nutraukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@zetanet.lt arba atvykęs į klientų aptarnavimo skyrių ir pateikęs prašymą.

Gavusi duomenų subjekto nesutikimą, Bendrovė nedelsiant nutrauks jo duomenų tvarkymą, tačiau duomenų pašalinimas gali užtrukti iki 5 dienų.

6. DUOMENŲ TVARKYMAS DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMO PAGRINDU

Gavusi duomenų subjekto sutikimą, bendrovė tvarko duomenis siekdama šių tikslų:

Duomenų subjektas turi teisę bet kada nutraukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@zetanet.lt arba atvykęs į klientų aptarnavimo skyrių ir pateikęs prašymą.

Gavusi duomenų subjekto nesutikimą, Bendrovė nedelsiant nutrauks jo duomenų tvarkymą, tačiau duomenų pašalinimas gali užtrukti iki 5 dienų.

7. DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė gali suteikti asmens duomenis kitiems duomenų tvarkytojams tik laikydamasi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tinkamai saugoti duomenis įsipareigojusiems tvarkytojams.

Duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei paslaugas tvarko asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik paslaugoms teikti reikalinga apimtimi. Perduodama duomenis kitiems duomenų tvarkytojams Bendrovė imasi visų reikalingų priemonių ir siekia užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendintos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė asmens duomenis gali perduoti šiems tvarkytojams:

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovė tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Tvarkydamas duomenis Bendrovė užtikrina, kad nebūtų saugoma pasenusi ir nereikalinga informacija, o asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolatos atnaujinama ir teisinga. Asmens duomenys, kai klientas pilnai atsiskaitė už paslaugas ir nutraukė jų teikimo sutartį, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo dienos. Susidarius įsiskolinimui, duomenų saugojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjekto teisės apibrėžiamos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių. Duomenų subjektas turi teisę:

Duomenų subjektai įgyvendindami išvardintas savo teisės gali kreiptis į Bendrovę el. paštu info@zetanet.lt arba atvykti į Bendrovės aptarnavimo skyrių.

9. KUR KREIPTIS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO?

Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su Bendrove bendraisiais kontaktais, el. paštu info@zetanet.lt ar atvykti į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių.

Jei duomenų subjektui nepavyksta rasti abipusiai tinkamo sprendimo su Bendrove, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsako už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir įgyvendinimo kontrolę.

Slapukų naudojimas

Bendrovės svetainėje, kuri pasiekiama adresu www.zetanet.lt, siekiant pagerinti lankytojų naršymo patirtį yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedidelės apimties tekstinė informacija, kuri naršant svetainėje automatiškai yra saugoma lankytojo įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti naršymo svetainėje patogumą, o Bendrovė gali gauti informacijos apie svetainės lankytojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetinę, taip pagerindama aptarnavimą ir / ar teikiamas paslaugas.

Kiekvienas lankytojas, atėjęs į svetainę www.zetanet.lt gali pasirinkti, ar sutinka naudoti slapukus. Jei nesutinkate naudoti slapukų, galite pasirinkti atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus ar dalį slapukų. Atkreipiame dėmesį, kad slapukų išjungimas kai kuriais atvejais gali sulėtinti svetainės veikimą, apriboti jos funkcijų veikimą ar blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html .

10. DUOMENYS APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

language

Naudojamas zetanet.lt kalbos nustatymui.

Tik esamoje sesijoje

Tik esamoje sesijoje

PHPSESSID

Naudojamas zetanet.lt įrašyti sesijos id. Naršant tinklapyje identifikuojamas tas pats asmuo.

Tik esamoje sesijoje

Tik esamoje sesijoje

11. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS IR PAKEITIMAI

Bendrovė užtikrina, kad privatumo politika būtų aktuali ir teisinga, todėl esant poreikiui atnaujina ir / ar papildo šį dokumentą. Aktuali privatumo politikos versija yra pateikiama interneto svetainėje www.zetanet.lt ir laisvai prieinama, todėl rekomenduojame periodiškai perskaityti privatumo politiką ir susipažinti su atnaujinimais bei pakeitimais.

Atliekant esminius privatumo politikos pakeitimus, apie tai yra pateikiamas pranešimas svetainėje www.zetanet.lt.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.

Politika skelbiama viešai Bendrovės internetiniame tinklalapyje. Bendrovės klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.

Duomenų subjektai bet kokiais su šia Politika susijusiais jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Bendrovę internetiniame tinklalapyje nurodytais kontaktais.